Friday, September 4, 2015

نشستی با تشکل های غیردولتی


از مدت ها قبل از طریق پورتال سازمان از تشکل های مردم نهاد محیط زیستی دعوت شد تا در هم اندیشی درباره فصل محیط زیست برنامه ششم توسعه و نیز بررسی سند ملی محیط زیست شرکت کنند. زحمت کشیدند و روز سه شنبه 30 تیر از سراسر ایران آمدند. 

فعالان و اعضای سمن ها با نگاه علمی، می توانند سنجشگران موثر میزان دستیابی یا انحراف از شاخص ها برای دولت ها باشند. به همین جهت در دولت تدبیر و امید مصوب شده که الزاما یک نفر به نمایندگی از شبکه سمن های هر استان ضمن برخورداری از حق رای در کارگروه محیط زیست شورای برنامه ریزی فرابخشی استان ها حضور داشته باشد. این مصوبه از دستاوردهای بزرگی است که در دوران آقای خاتمی هم محقق شده بود ولی متاسفانه در سال های بعد ملغی شد و اکنون دوباره مصوب شده است. 


No comments:

Post a Comment