سازمان حفاظت محیط زیست برنامه های ویژه ای را طی سال گذشته برای توانمندسازی و جلب مشارکت، دخالت در سیاست گذاری ها و رصد عملکرد ها توسط سمن ها دنبال کرده است. من در ١۵ استان از نزدیک با تشکل ها دیدار و گفت و شنود داشتم و به امید خدا با بقیه هم ملاقات خواهم کرد. دفتر مشارکت های مردمی سازمان هم برنامه مصوب برای این منظور دارد و تشکل ها در بسیاری از فعالیت های سازمان همکاری ارزشمند دارند.
تلاش های ارزشمند آنها مایه امید و دلگرمی برای آینده و پیشنهادها و انتقادات مفید آنها هم همواره مورد توجه خواهد بود.
زنده باد جامعه مدنی متعهد و تلاشگر ایران عزیز.