Friday, September 4, 2015

رد پای اکولوژیک ایران

25 خرداد 


در جلسه اخیر دولت گزارش بررسی ظرفیت زیستی در ایران و جهان را ارایه دادم. 
منحنی رد پای اکولوژیک ایران نشان می دهد که تا سال 1975 با ظرفیت زیستی برابری کرده و از آن سال تاکنون بیشتر و بیشتر شده است. باید به طور جدی به اقتصاد سبز اندیشید و عمل کرد. در همین جلسه تسهیلات حمایت از توسعه فضاهای سبز پایدار با آبیاری مکانیزه در شهرها به تصویب رسید.


No comments:

Post a Comment