Friday, September 4, 2015

شوراها بازوی حفاظت از محیط زیست

23 خرداد

با ٣٠/٠٠٠ شورای شهر وروستا برای اجرای برنامه ها و سیاست های محیط زیست همکاری خواهیم کرد. دیروز در شورای عالی استان ها قرار همکاری برای آموزش و توانمندی شوراها را در زمینه مسایل مختلف محیط زیست امضا کردیم. شوراها قوی ترین شبکه مدیریت محلی هستند و وظایف قانونی زیادی در زمینه محیط زیست دارند.

No comments:

Post a Comment