Friday, September 4, 2015

تصویب چهار لایحه محیط زیستی


شنبه 18 مرداد ماه به خاطر چهار لایحه مربوط به محیط زیست در صحن علنی مجلس حضور یافتم. در این جلسه لوایحی شامل دو پروتکل مربوط به آلودگی های با منشاء خاک، یک پروتکل حمل و نقل مواد زائد در دریای خزر، کنوانسیون مینی ماتا با موضوع جلوگیری از آلودگی های جیوه ای و پروتکلی در زمینه حمل و نقل مواد زائد خطرناک، همین طور یک پروتکل دریایی دیگر به تصویب رسید.
ضمن تشکر از مجلس برای تصویب این موارد، درباره اهمیت آنها و عملکرد دولت یازدهم در این زمینه ها توضیح دادم. طی مدت حضورم، نمایندگان مجلس مسایل مورد نظرشان را پیگیری می کردند.
خانم دکتر عالی نماینده سیستان هم در تذکری به صحبت هایم در مورد ورود آب به هامون صابری اعتراض کرد که توضیحات لازم را با توجه به تصاویر ماهواره ای و زمینی و گزارش های مستند ارایه دادم.
شنبه در مجلس، روز محیط زیست بود.

No comments:

Post a Comment