Friday, April 17, 2015

تالاب گاوخونی

15 فروردین 94

طرح احیای تالاب بین المللی گاو خونی در دستور کار دولت قرار دارد. ديروز در بازدید از تالاب بین المللی گاوخونی كه يکی از با ارزش ترین تالاب های ثبت شده کشور در کنوانسیون رامسر است، گفتم دولت در نظر دارد با همکاری وزارت نیرو و وزارت کشاورزی و کشاورزان منطقه با تعیین و تغییر الگوی کشت این تالاب را احیا کند. باید الگوی آبیاری منطقه منطبق با واقعیت ها باشد و از کشتي که آب زیادی نیاز دارند خودداری شود. همچنين طرح مطالعاتی احیای تالاب بین المللی گاوخونی كه راهکار های احیای تالاب و تامین حق آب را مشخص كرده ارایه شده است. دولت برای احیای این تالاب اعتباراتی را در نظر گرفته است که بخشی از آن در بودجه سال آینده به تصویب رسید. با احیا و مدیریت و تامین آب مورد نیاز تالاب های کشور می توان بخشی از مشکلات ریزگردها را در کشور نیز بر طرف کرد.


No comments:

Post a Comment