Friday, April 17, 2015

عید دیدنی در سازمان

17 فروردین 94

عید دیدنی با همکاران و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست؛ دیروز زمان محدود و مکانی در سازمان مشخص شد برای اینکه همه یکدیگر را ببینیم و نیز اینکه در تعدد دیدارها و رفت و آمدها، وقت و زمان کار و تلاش خدای نکرده هدر نرود. دیدار خوب و انرژی بخشی بود. البته خیلی پیش از این دیدار، فعالیت های سال جدید شروع شده است.


No comments:

Post a Comment