Friday, April 17, 2015

مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر برای منطقه غرب و مرکز آسیا

15 اسفند 93

دیروز در رامسر ساختمان مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر برای منطقه غرب و مرکز آسیا افتتاح شد. این اقدام در حاشیه چهارمین نشست برد مدیریتی کنوانسیون رامسر صورت گرفت که طی آن تاکید کردم امروز از این مراسم و از شهر رامسر این پیام مهم را برای منطقه و جامعه جهانی منتقل می کنیم که برای حفاظت از تالاب ها و همکاری بین المللی در این زمینه اهمیت زیادی قائلیم. منطقه آسیا از محل تخریب محیط زیست و جنگ ها دچار ناپایداری های متعددی شده و این نشست دارای مسوولیت سنگینی برای تعمیق و پیشبرد همکاری ها برای حفاظت از تالاب هاست. امید است مرکزی که امروز افتتاح شد بتواند برای همکاری های علمی و پژوهشی و روش های نوین و موفق با همکاری جوامع محلی و جهانی برنامه های خوبی داشته باشد. دولت یازدهم به این موضوع اهمیت می دهد و اختصاص ردیف های اعتباری ویژه برای احیای تالاب های کشور مانند هورالعظیم و شادگان گام های عملی دولت به این منظور و نیز برای مقابله با ریزگردها است.

No comments:

Post a Comment