Friday, January 30, 2015

عملیات نجات یک کبوتر چاهی در حوزه ریاست سازمان

معلوم نیست از کجا به داخل کانال های تعبیه شده در سقف راه پیدا کرده بود. صدای پاهای کوچکش از سقف شنیده می شد ولی هر قدر همکاران تلاش کردند حاضر نشد از این کانال خارج شود.


هر چه دریچه بود باز کردند، هر چه حیله بود به کار بردند ولی بیرون نیامد که نیامد. بالاخره یک نفر پیشنهاد داد شب که می روید چراغی را در کنار یکی از دریچه ها روشن بگذارید. این پیشنهاد موثر بود. صبح که آمدم گفتند کفتر در اتاق خانم لاهوتی پیدا شد و آزادش کردند. 


تصاویر مربوط به عملیات نجات است که طی دو روز بارها تکرار شد و البته جور دیگری نتیجه داد.

No comments:

Post a Comment