Saturday, April 2, 2011

عمو زنجیر بافهفته گذشته رفتیم قزوین برای شرکت در جشنواره بازی و اسباب بازی کودکان. در یکی از بخش های از نمایشگاه جمع بزرگی از بچه ها، عمو زنجیر باف بازی می کردند.  مجری از من دعوت کرد با آنها بازی کنم.  من هم دست مبین (نوه ام) را گرفتم و رفتم وسط. با بچه ها "دور می زدیم": عمو زنجیر باف! زنجیر منو بافتی؟ پشت کوه انداختی ؟ . ..

 ... یا باید زنجیر را پاره کرد یا آن را پشت کوه انداخت. از اینکه عمو زنجیر باف، زنجیر مرا پشت کوه انداخته خوشحالم. چون در این روزگار هیچ نیازی به زنجیر نداریم.

1 comment:

  1. کاروانسرای سعدالسلطنه (محل برگزاری جشنواره) ... جای بی‌نظیری است

    ReplyDelete