Wednesday, April 27, 2011

فریبا آمد ...


مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد / هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد    
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن / تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد

 ... فریبا ابتهاج آمد

No comments:

Post a Comment