Friday, April 22, 2011

یاد ایامی چند ...

مراسم کاشت درخت توسط رئیس جمهورخاتمی  در روز درختکاری سال 1378
  مهندس الویری شهردار تهران ... و مرحوم دکترتقی ابتکار


No comments:

Post a Comment