Tuesday, May 31, 2011

عزت؛ نام بامسمایی برای او

پدرم مرحوم دکتر تقی ابتکار می گفت: عزت الله سحابی کارش درست است.
مهندس سحابی چند سالی از پدر بزرگ تر بود ولی با یکدیگر هم رشته بودند؛ هر دو مهندسی مکانیک را در دانشگاه تهران گذراندند و هر دو در جریان نهضت مقاومت ملی از حامیان سرسخت دکتر محمد مصدق بودند.
پدر اما درسش را ادامه داد، در حالی که مهندس سحابی در کوران مبارزات قرار گرفت و چندین بار به زندان افتاد. در آن سال های دور هر بار که صحبت از عزت الله سحابی می شد، پدر از شجاعت و ایستادگی او برای ما می گفت و همواره با نوعی غرور و افتخار از آن مرد نام می برد. از عزم سحابی برای تحقق آرمان هایش می گفت و حتی گاهی به او غبطه می خورد که چگونه در این راه به مبارزه با رژیم شاه برخاسته، به زندان رفته و مقاومت کرده است.
پدر و مهندس سحابی، پس از انقلاب هم مدت کوتاهی در دولت مهندس بازرگان با هم همکار بودند. در آن دوران نیز از شخصیت اخلاق گرا و با مرام مهندس سحابی بسیار گفت، به طوری که او را به عنوان مسلمانی دارای تفکر پیشرو و انتقادی و در عین حال  اخلاق گرا می شناختیم.
من البته شخصا کمتر توفیق دیدار مهندس سحابی را داشتم، ولی در میان میراث به جای مانده از پدر، نام بامسمای عزت الله سحابی به عنوان نامی نیک برایم یادگار مانده است؛ در کنار شعری که پدر گاهی آن را زمزمه می کرد:
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما 

No comments:

Post a Comment