Friday, May 13, 2011

یادگاری دانشگاه


این عکس یادگاری اساتید و دانشجویان گروه ایمونولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در روز معلم است؛ حدود ده روز پیش. دیر به دستم رسید، اما به حکم «دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد» از آن استفاده کردم. گروه ما که زنده و پرنشاط است، لابد دانشگاه هم همین طور ...

No comments:

Post a Comment