Tuesday, November 19, 2013

صندوق ملی محیط زیست

صندوق ملی محیط زیست پس از 8 سال وقفه تشکیل شد.


اولین جلسه مجمع صندوق ملی محیط زیست روز سه شنبه 21 آبان با حضور آقایان علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی، مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و دکتر محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سازمان تشکیل شد. در این جلسه سابقه قانون تشکیل این صندوق که در برنامه چهارم به تصویب رسیده بود، همچنین اساسنامه آن بررسی و قرار شد برای اجرائی شدن فعالیت‌ صندوق کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد و دارائی و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود. اساسنامه صندوق هم مورد بازنگری قرار گرفت و قرار شد بعد از اصلاح برای تصویب تقدیم هیئت وزیران شود.
راه اندازی صندوق ملی محیط زیست از اولویت‌های دولت یازدهم است و با هدف حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سبز، کاهش آلودگی‌ها و بهبود وضعیت محیط زیست تشکیل شده است. امیدوارم این حرکت مورد حمایت و پشتیبانی همه دستگاههای موثر به خصوص بانک ها و موسسات اعتباری و اقتصادی قرار گیرد.

No comments:

Post a Comment