Wednesday, July 6, 2011

عباس (ع) و تقصیرش

 ابوفاضل عباس بن علی صاحب دانش و فضیلتی بی مانند بود؛ و در قامت قمر بنی هاشم؛ زیباترین روح پرستنده ...

ولی از این همه مهم تر، آزادگی عباس بود. او به رغم همه شرایطش برای عدم ورود به ماجرای کربلا - تا آنجا که امان نامه ای آوردند تا جانش را نجات دهد و از مهلکه عاشورا بگریزد -  ماند. 
او با آگاهی و آزادی، انتخاب کرد و تصمیم گرفت در کنار حسین بماند...عباس ماند تا شهادت در کنار حسین را - که برای اصلاح دین جدش قیام کرده بود - برگزیند، در حالی که راههای گریز فراوان بود.

او وفاداری و بقای بر پیمان خویش را انتخاب کرد و تا آخر بر سرعهد بماند ... و این خصلت قیام عاشوراست که پیامی برای همه بشریت ماورای همه مرزها و فراتر از همه زمان ها دارد ...

از عباس (ع) بسیار گفته اند و برایش بسیار سروده اند و این هم شعر زیبایی درباره اوست که:

کربلا کعبه عشقست و من اندر احرام
شد در این کعبه عشاق دو تا تقصیرم
دست من خورد برآبی که نصیب تو نشد
چشم من داد بر آن آب روان تصویرم
باید این دیده و این دست شود قربانی
تا که مقبول شود حج من و تقصیرم 

No comments:

Post a Comment