Sunday, July 10, 2011

کانون زندانیان سیاسی مسلمان

دیروز چند نماینده از کانون زندانیان سیاسی مسلمان، مهمان شورای شهر تهران بودند. این کانون مربوط به زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و دارای 1600 عضو است؛ اعضای آن از رهبر انقلاب گرفته تا دکتر شیبانی عضو شورای شهر و نیز بسیاری دیگر از افراد سرشناس و گمنام هستند.
آقای دکتر صفاریان دبیرکل این کانون در جلسه دیروز شورا می گفت که اعضای کانون زندانیان سیاسی پیش از انقلاب، از همه طیف های سیاسی هستند و بنابراین کانون جهت گیری خاصی ندارد.
وی می گفت غیر از مکان نسبتا فرسوده ای که توسط شهردار پیشین آقای مهندس الویری - که او هم از زندانیان سیاسی بوده در اختیار کانون قرار گرفته، کمک چندانی به این جمعیت نشده است. در حالی که خواسته اعضای کانون ثبت خاطرات مهم و جالب آن دوران، تامین فضای مناسب و امکانات اولیه برای فعالیت بوده است. در دوران اخیر هم به نظر می رسد کمک آقای شهردار بعد از مدتی ظاهرا به دلیل دیدار کانون با آقای سید حسن خمینی به عنوان تجدید بیعت با امام، با وقفه مواجه شده است.  
در هر صورت کانون زندانیان سیاسی مسلمان از مهم ترین تشکل های مدنی است که هویت انقلاب و تاریخ معاصر را با خود دارد و جای تامل است چرا این کانون صنفی مبارزین قبل از انقلاب، توسط برخی کسانی که داعیه حفظ و پاسداری ارزش ها را دارند مورد بی توجهی قرار می گیرد.

چه باید گفت؟
شاید اینکه:
ای مرغ گرفتار بمانی و ببینی
آن روز همایون که به عالم قفسی نیست 

No comments:

Post a Comment