Monday, October 13, 2014

روز جهانی کودک و کودکان کار


روز پنج شنبه به مناسبت روز جهانی کودک و هفته ملی کودک به دیدن کودکانی رفتم که زیر نظر انجمن حمایت از کودکان کار هستند؛ در کوچه ای داخل بافت فرسوده شهر در خیابان مولوی. رفتم تا تاکید کنم که توجه به آموزش کودکان از هر قشری و با هر فرهنگی لازم است و نیز رفتم که تاکید کنم همه کودکان حق بهره مندی محیط زیست پاک را دارند و باید نسبت به این حق آگاه باشند. 
بچه ها را شاد و با نشاط دیدم و پای صحبت کسانی نشستم که فداکارانه برای این کودکان در تلاشند. سازمان حفاظت محیط زیست البته برنامه های متنوعی را با وزارت آموزش و پرورش در حال پیگیری دارد.
پنج شنبه فرصتی بود تا با بچه ها دیدار کنم وبرایشان قصه کشتی نوح را بگویم؛ با هدف آموزش تنوع زیستی و ضرورت حفظ همه گونه ها.


No comments:

Post a Comment