Friday, March 21, 2014

اقداماتی برای نجات دریاچه ارومیه و تالاب هامون

چهارشنبه 28 اسفند

اقدامات مختلفی در زمینه نجات دریاچه ارومیه و احیای تالاب بین المللی هامون از طرف سازمان حفاظت محیط زیست دنبال می شود که برخی از آنها در سطح محلی برای ایجاد الگوی صحیح مشارکت مردم در احیای تالاب هاست، برخی در سطح استان برای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بعضی در سطح ملی برای پیگیری برنامه های عملیاتی، اعتبارات و نظارت بر برنامه ها که برخی از آنها در مراحل اجرایی قرار دارد. بعضی هم در سطح بین المللی برای استفاده از آخرین تجربیات و دیدگاهها در این موضوع پیچیده و مهم است.
یکی از این اقدامات مفید دعوت از جمعی از بهترین متخصصان و مشاوران بین المللی در این زمینه بوده که در روزهای 25 تا 28 اسفند با حضور در تهران و شرکت در میزگردی برای هامون و ارومیه ارزیابی و پیشنهادات خود را اعلام کردند.
روز پایانی نشست، گزارش پیشنهادات اجرایی مشاورین جمع بندی شد که حاوی نکات ارزنده ای بود؛ از جمله اصلاح الگوی کشت و اصلاح سیاست های مدیریت منابع آب.
من هم بر اراده جدی دولت برای احیای دریاچه ارومیه تاکید کردم و امید دارم با نگاهی علمی و مبتنی بر تجربیات داخلی و بین المللی و مشارکت مردم بتوانیم دریاچه را احیاء کنیم. 


No comments:

Post a Comment