Friday, March 21, 2014

با نوروز نو شویمقصه تحول روزگار و گردش فصل ها از قوانین خلقت و طبیعت است. این تحول البته به همه ابعاد حیات تسری یافته و همه موجودات متاثر از این نظم هستند؛ نظمی بر مبنای قدرت بازسازی و تجدیدپذیری.

می بینیم بعد از زمستانی سرد که بوی ایستایی و توقف می دهد، چگونه فصلی نو سر می زند. این، اعجاز طبیعت و اعجاز قانون خلقت است... این، درسی برای انسان هاست تا قدرت زایندگی و تجدیدپذیری حیات را سلب نکنند و پیامی به ما هم هست که حیات مجدد را در درون خویش پاس داریم، اشتباهات را جبران کنیم و همراه با عالم خلقت، نو و تازه شویم، به خصوص در تجدید قوای فکری و روحی.

تقارن نوروز باستانی ایرانیان با تحول عظیم طبیعت، ویژگی یگانه عید ماست و همین ویژگی سال نوی ما را از سال های نو دیگر ملل متمایز می کند... حول حالنا الی احسن الحال را تکرار کنیم و همراه طبیعت به تازگی و بهتر بودن کوچ کنیم.

نوروز بر هموطنان و دوستان مبارک و همیشگی باد.

No comments:

Post a Comment