Thursday, August 8, 2013

شرافت خبرنگاری

در روزگار کنونی اگر بخواهیم مشاغل را فی نفسه براساس شرافت تقسیم بندی کنیم به یقین خبرنگاری یکی از بالاترین رتبه ها را دریافت خواهد کرد. تلاش برای اطلاع رسانی و آگاهی به طور ذاتی ارزشمند و مقدس است و افرادی که این حرفه را انتخاب می کنند اغلب برای خود ماموریتی معنوی به منظور کشف حقیقت و اعطای آن برای مردم قائل هستند. از این رو خبرنگار با جوششی درونی و عشقی آرمانی بدون توجه به سختی ها و دشواری ها برای نیل به هدفش که اطلاع رسانی آزاد و ارتقای سطح آگاهی و فهم مردم است، تلاش می کند.
امروزه در کشور ما مهم ترین موانع دستیابی به مردم سالاری و جامعه اخلاقی و متعالی، نه فقط در فضیلت حاکمان که در فرهنگ مردمان نهفته است و بنابراین ماموریت خبرنگار ماموریتی بس کلیدی و تعیین کننده است. زیرا آن تغییر مد نظر خداوند وقتی حاصل می شود که مردم تغییر کنند و تغییر مردم به افزایش آگاهی و تغییر اندیشه، روش و شیوه زندگی است. بنابراین بخش مهمی از تغییرات با تلاش خبرنگاران حاصل می شود.
اینکه خبرنگار مغضوب جناح های قدرت، ثروت و مدعیان مزور دین داری به حساب می آید، به دلیل ماهیت و نقش بیدارگری و احیاء نفس اوست. خبرنگاران در دوران خواب رفتگی جوامع، اذان بیداری و در روزگار دروغ و ریا، ندای حق طلبی سر داده و در این راه چه سختی ها، چه تهمت ها و چه زندان ها و محرومیت ها که متحمل نشده اند. ولی برای زنده نگهداشتن شعله حقیقت طلبی بر همه این مشکلات و مصایب صبر و استقامت کرده اند تا میوه شیرین آزادی و آزادگی و اعتلای انسان را بر همگان ارزانی دارند.

روزتان مبارک خبرنگاران آزاده و فداکار

No comments:

Post a Comment