Saturday, May 12, 2012

زهرا (س) در رویارویی با پیرایه های دین

امروز برائت می جویم از مدعیانی که از قدرت ماورایی و نفوذ بی منتهای دین برای رسیدن به آرمان دنیایی خود استفاده کردند و بعدها در عمل نه تنها به آن مبانی پای بند نماندند، بلکه حرمت دین خدا را زیر پا گذاشتند؛ به نحوی که امروز گفتن از دین و شخصیت های درخشان آن، برای عامه مردم و جوانان نظاره گر بسیار دشوار و بلکه دشوارتر از همیشه است.
مردم تا وقتی پیامبر (ص) در قید حیات بودند مسیر راه را به واسطه ایشان از بیراهه تمیز می دادند. اما با وفات پیامبر، فرصتی برای فرصت طلبان فراهم شد که خواست و منافع خود را تحت این لوا به پیش ببرند . در آن مقطع کوتاه ولی حساس، یک بانو که در تمام ابعاد انسانیت سرآمد بود سکان تمیز حق از باطل را در دست گرفت و درخشید. فاطمه زهرا (س) با مشاهده هجمه فرصت طلبان بر سیره پیامبر که با صدور فتواها و بدعت های متعدد در مواجهه با ایشان قرار گرفتند، به مقابله پرداخت. شرایط آن روزگار در سخنرانی زهرا در مسجد مدینه به خوبی روشن شده است؛ به ویژه وقتی در تقابل با انحراف و پیرایه های وارده بر دین، سخن می گوید.
روشنگری فاطمه و تقابل او با جریانات متنفذ و صاحب قدرت و ثروت از آن جهت بود که اصل دین و گوهر ناب نجات دهنده انسانیت را از آلودگی برهاند. خطبه سراسر سرشار او از نکات ارزشمند تاریخی و فلسفی و هشدارهای توام با ادبش نقشی ارزنده و پایدار برای آینده بشریت داشت؛ اگر که به آن توجه شود.  

No comments:

Post a Comment