Saturday, November 15, 2014

خاطره بخشش

فکر می کنم خرداد ماه امسال بود که در جشن بخشش شرکت کردم. جشنی با شعار «بگذاریم سینه ها از کینه ها پاک شود» و برای بیان اینکه جامعه نیازمند بخشش است تا بتواند در مسیر امید گام بردارد؛ همان جا که خانواده محیط بان بایرامی - که چند سال پیش در مقابله با یک شکارچی به شهادت رسید- از قصاص قاتل فرزندشان گذشتند.

آن شب مرحوم مرتضی پاشایی نیز برای «بخشش» خواند. او برای حمایت از این حرکت با وجود شرایط نامساعد جسمی و درمانی هفت ساعت ترافیک مسیر بازگشت از شمال را به جان خریده و خود را به مراسم رسانده بود... حضورش آن شب خود نشانی از روحیات برجسته او بود. روحش شاد باد.


No comments:

Post a Comment