Friday, April 25, 2014

سیره علوی از زبان روحانی

همه گرفتاری های کشورو مردم به نوعی در جلسات دولت مطرح می شود. از مسایل مختلف اقتصادی و زیست محیطی تا قیمت ها و اشتغال و یارانه ها، و یا هجمه رسانه های خاص به دولت به عناوین مختلف و غیرمنطقی. امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت در میان این همه و برخی اخبار ناگوار، دکتر روحانی اشاره مهمی به سیره علی بن ابیطالب (ع) کرد که بازگویی آن را مفید می دانم. 
رییس جمهور مطلبی از امام علی (ع) را نقل کرد که حتی درجاهلیت قبل از اسلام اگر کسی یا قومی بر زنان دست بلند می کرد، کاری بسیار مذموم انجام داده و مورد نکوهش قرار می گرفت. 
دکتر روحانی گفت: حضرت علی در مناقشه صفین تاکید بسیار فراوان داشتند که حرمت بانوان حفظ شود و هیچگونه برخوردی با آنان صورت نگیرد. چنانچه نظر ایشان در مورد اسرا و زندانیان اینچنین بوده و حتی در مورد ابن ملجم که بدترین مثال می تواند باشد، سفارش به مراعات وضعیت زندانی و رسیدگی به او داشتند. 
رییس جمهور گفت ما به عنوان کسانی که داعیه پیروی از امیرالمومنین را داریم نمی توانیم نسبت به این نکات در منش و نیز در حکمفرمایی بی توجه باشیم. 
... و البته مطالب دیگری گفته شد که مجالش اینجا نیست. 
امروز یک بار دیگر برایم یادآوری شد که روحانی یک حقوقدان است؛ یک حقوقدان مسلمان.

No comments:

Post a Comment