Monday, June 24, 2013

مظلومیت امروز مهدویت

این سال های اخیر بهره برداری از مسئله مهدویت برای مقاصد سیاسی بسیار آزاردهنده بود. اعتقاد به منجی و بقیه الله از مترقی ترین روش های شیعه در تعیین تراز و  استاندارد متعالی برای جامعه و اعتراض به وضع موجود به حساب می آید. 

فلسفه انتظار در واقع گفتمان جهانی سازی، همگرائی همه پیروان ادیان الهی و  اشتراک نظر همه عدالت خواهان جهان است. بقیه الله بزرگترین ظرفیت اعتقادی، اجتماعی و سیاسی معاصر جهان است. 

معتقدم امروز باید بابت استفاده ابزاری از نام ایشان عذر خواهی کنیم؛ از طرف کسانی که سهوا یا عمدا باعث شدند این نام عزیز طور دیگری برده شود...

از طرف کسانی که وجود شریف ایشان را با محدودیت و خشونت و ترس معرفی کردند...

 از طرف کسانی که دیدند و شنیدند و سکوت کردند...

No comments:

Post a Comment