Monday, November 29, 2010

جنگل می سوزد


دلم برای جنگل های سوخته ایران می سوزد
دوستداران طبیعت برای حفاظت از جنگل های ایران البته تلاش های زیادی کرده اند.   بخش هایی از آنچه طی دوران اصلاحات شاهدش بودم را در
فصل های 17، 19 و 20 کتاب خوشه های شهریور 
مورد اشاره قرار داده ام  

1 comment:

  1. خانم ابتکار
    واقعا دلتان برای جنگل های ایران می سوزد؟؟ واقعا؟؟
    پس چرا موقعی که قدرت داشتید، کاری برای آنها نکردید؟؟؟
    نقد کردن بسیار آسان است، ایکاش کاری انجام می دادید!

    ReplyDelete